augusti 2011

31 Aug Diagnos och utredning

När man lider av snarkning och andra sömnapne symptom så är det allra vanligaste sättet att diagnostisera sömnapné är att sömnkliniken skickar med en liten apparat som man sover med under en natt i hemmet. Denna apparat registrerar blodets syrehalt, kontroll av luftflöde och andningsrörelser, samt registrering av hjärtrytm, snarkljud och kroppsläge. En mer avancerad metod för sömnregistrering förekommer också, denna kräver att man sover en natt på kliniken.

För att fastställa diagnosen sömnapné ska det förekomma fler än fem andningsuppehåll per timme. Varje apné ska dessutom vara i minst 10 sekunder. Syrehalten i blodet är en annan faktor som man brukar ta ställning till. Vid sömnapné går syremättnaden i blodet ned med minst 4%.

Utöver dessa mätbara faktorer ställs en rad frågor om olika symtom, övriga sjukdomar mm som också är en viktig del av diagnosen.
Prova gärna vår test på sidan om Test för sömnapné för att se om du känner igen dig på de symtom som sjukdomen sömnapné har.

cpap

Läs mer

31 Aug Farligt med obehandlad sömnapné

Allt fler forskningsrön visar att sömnapné kan förknippas med ett flertal allvarliga sjukdomar.
Den minskade syrehalten i blodet gör att hjärtat tvingas arbeta hårdare och både blodtryck och stresshormoner ökar. Utan behandling byggs de skadliga inverkningarna upp, natt efter natt. Om sömnapnén och snarkningarna inte behandlas kan det på sikt leda till en rad allvarliga medicinska tillstånd, däribland högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes, depression, smärta och astma.

Läs mer om sömnapné och andra kroniska sjukdomar.

Fakta:
83% av alla men okontrollerat högt blodtryck har sömnapné
53% av alla med typ 2 diabetes har sömnapné

Sömnapné en stor riskfaktor för bilolyckor, speciellt vid långvarig monoton körning då det är väldigt vanligt att nicka till. Det finns studier som visar att överdriven trötthet är den vanligaste orsaken till trafikolyckor, och att denna riskfaktor är lika viktig som alkohol. Att somna vid ratten är en mycket vanlig anledning till att en person med obehandlad sömnapné äntligen tar tag i situationen och går till doktorn.

Den som inte sover ordentligt är också mer känslig för stress och löper högre risk att bli inblandad i olyckor på arbetet. Läs mer om sömnapné och olycksrisk här.

Fakta:
En person med sömnapné har 6-7 gånger högre risk att råka ut för en bilolycka.

Läs mer

31 Aug Vem drabbas av sömnapne?

Sömnapné är mycket vanligare än man kan tro och vem som helst kan bli drabbad, såväl män som kvinnor, äldre och barn. Några grupper har dock större risk att få sömnapné och vanliga orsaker till detta är:

– Fysiska hinder i någon del av andningsvägarna.
Dessa kan tex bestå av stora halsmandlar eller trånghet i näsa, svalg och luftvägar. Liten, undfallande haka, smal näsa och bred hals och nacke kan vara tecken på sådana fysiska hinder som ofta är ärftliga. Titta gärna därför på dina föräldrar och släkt. Har de drabbats av sömnapne, eller kanske inte varit diagnostiserade för det men lidit av svår snarkning.

Läs mer om ärftlig sömnapné och fysiska orsaker

Läs mer

30 Aug Vart vänder jag mig?

Många känner sig osäkra på hur gången är i vården för att få reda på om man är drabbad av sömnapné. Därför har vi gjort en enkel skiss som visar vilka steg följer, och vad som händer vid varje steg. Se ovan. Det är vare sig krångligt eller obehagligt!

Om du har problem med snarkning eller misstänker sömnapné, bör du vända dig till din vårdcentral eller husläkare och be om att få göra en sömnutredning. I de allra flesta landsting krävs att man går via primärvården som sedan skickar en remiss till en specialistklinik för sömnstörningar. Dessa brukar ligga på sjukhusens öron-näsa-halsavdelning eller lungavdelning. I några landsting behövs inte remiss från primärvård, utan där kan man söka specialistvård direkt. Stockholm är ett sådant exempel.

Problem med sömnapné och snarkning kan också tas upp med din tandläkare som på samma sätt som primärvården remitterar dig vidare till att få en sömnutredning gjord på en specialistklinik för sömnstörningar.

Besök SFSS (Svensk Förening för Sömnforsning och Sömnmedicin)

Diagram som visar utvecklingen från andningsuppehåll till behandling.

Läs mer

30 Aug Sömnapné och olycksrisker

Trafikolyckor
Studier visar att en person med sömnapné löper sju gånger större risk att råka ut för en bilolycka. Sömnbristen gör att en person med sömnapné kan vara lika farlig bakom ratten, som en person som kör med alkohol i blodet. Personer som tillbringar mycket tid i bilen blir givetvis mer utsatta än andra liksom alla typer av yrkeschaufförer. Riskerna i trafiken innebär dessutom inte bara en fara för den som somnar, utan även för tredje man.

Olyckor på arbetet
Bristen på sömn under natten leder ofta till att man känner sig trött under dagen. Ibland kanske man till och med slumrar till, något som kan innebära stora risker, inte minst på arbetsplatser där bristande koncentration kan leda till en olycka, exempelvis inom processindustri, övervakning, vård etc. Självklart gäller samma sak för alla förare inom transportindustrin.
Snarkningar kan vara sömnapné
Är du i riskzonen för att ha sömnapné och vet att du snarkar. Då kan det vara värt att göra testet till höger för att se om din snarkning kan vara sömnapné.

Läs mer

30 Aug Symtom

Vilka är symtomen för sömnapné?

Förutom snarkning och andningsuppehåll under sömnen, är onormal trötthet under dagen det vanligaste tecknet på att man är drabbad av sömnapné. Men det kan skilja en hel del från person till person exakt vilka följdeffekter sömnbristen får. Observera även att det ibland skiljer en del på mäns, kvinnors och barns symtom. Mer om detta kan du läsa under fliken Vem drabbas?

Symtom på natten
De tydligaste symtomen på sömnapné är andningsuppehåll under sömnen och kraftiga snarkningar.
Ofta är det en nära anhörig som först märker av andningsuppehållen som kan vara alltifrån några sekunder upp till en minut. Ibland kan dessa uppehåll upprepas flera hundra gånger varje natt. Personer med sömnapné har dock sällan några egna minnen av vad som hänt när han/hon vaknar på morgonen. Läs mer om snarkning på sidan om Snarkning.

Andra symtom under sömnen eller natten är återkommande uppvaknanden, frekventa toalettbesök, kvävningskänslor, mardrömmar, hjärtklappning och svettningar.

Symtom på dagen
På dagen är onormalt stor trötthet speciellt på morgonen, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem, glömska och irritation några av de vanligaste symtomen. Allmän nedstämdhet, depression, värk, astma, allergier samt minskad lust och sexuell förmåga är andra förekommande symtom.
Bristen på fullvärdig sömn leder inte sällan till att den som är drabbad av sömnapné stundtals slumrar till. I monotona situationer där vem som helst blir trött, kan det för en sömnapnoiker vara helt omöjligt att hålla sig vaken, och leda till pinsamma eller rent av farliga konsekvenser. Farligt blir det om man slumrar till vid arbete i processindustri, vid övervakning eller vid bilkörning. Riskerna vid bilkörning är belagda i studier och innebär givetvis inte bara en fara för den som somnar, utan även för tredje man.

Läs mer under fliken Risker.

Läs mer

30 Aug Sömnapné och följdsjukdomar

Snarkning och sömnapne har samband med ett antal följdsjukdomar. Det är alltid en diskussion vad som är hönan eller ägget. Är sömnapné orsaken till det höga blodtrycket eller tvärt om. Men klart är att det finns klara samband mellan nedanstående sjukdomar och sömnapné.
Högt blodtryck
Allt fler studier visar ett samband mellan sömnapné och högt blodtryck. Mer än 35% av alla med sömnapné har ett blodtryck som överstiger gränsen för vad som brukar räknas som normalt (140/90 mmHg). Sett från andra hållet beräknas 40% av alla personer med för högt blodtryck ha sömnapné. En siffra som ökar till 83% om man räknar de personer som trots behandling med tre eller fler läkemedel inte lyckas sänka sitt blodtryck2. Behandling av sömnapné leder i de flesta fall även till att blodtrycket sjunker.

Hjärt-kärlsjukdom
Sömnapné innebär en stor påfrestning på såväl hjärtat som hjärtats funktion. Obehandlade andningsuppehåll kan på sikt leda till bestående skador i blodkärlen och de andra organ som styr cirkulationen i kroppen. Högt blodtryck, störd hjärtrytm, hjärtsvikt och ökad risk för hjärtinfarkt och stroke är exempel på detta. Genom att behandla sömnapnén minskar även påfrestningarna på hjärta och blodkärl.
Mer än 60% av alla som drabbas av stroke har även sömnapné, 50% av alla hjärtsviktspatienter, 62% av alla med förmaksflimmer.

Diabetes
Omkring 60% av alla typ 2-diabetiker beräknas vara drabbade av sömnapné. Studier visar även att sömnapné kan vara en orsak till typ 2-diabetes genom att bidra till ökad insulinresistens. Diabetiker med sömnapné upplever ofta en snabb förbättring av sin diabetes då andningsuppehållen behandlas.

Övervikt/fetma
Sömnapné är mycket vanligt hos personer som lider av fetma, 77% beräknas lida av detta. Övervikt är en inte bara en betydande riskfaktor för att utveckla sömnapné, många gånger blir sömnapnén även en del av en ond cirkel där den som känner sig trött, äter för att hålla sig pigg, går upp i vikt och förvärrar sömnapnén. Tröttheten gör det också svårt för en person med sömnapné och övervikt att orka lägga om sina kost- och motionsvanor. Behandling för sömnapné kan hjälpa många överviktiga att skaffa sig den energi som krävs för börja ett mer aktivt och hälsosamt liv. Antalet andningsuppehåll minskar ofta betydligt och kan i vissa fall upphöra helt om vikten går ned.

Smärta
Kronisk smärta kan vara en orsak till att man sover dåligt. Det kan också vara tvärtom. I en studie sågs en trefaldigt ökad risk att utveckla kronisk värk hos personer som upplever att de inte känner sig utsövda.

Astma
Personer med svår astma, dvs en kronisk inflammation i luftrören och lungorna, löper en större risk att drabbas av sömnapné. Omvänt kan behandling av sömnapné leda till en förbättring hos människor där medicinsk behandling inte hjälpt för att hålla astman under kontroll.

Stress/utbrändhet
Personer med sömnproblem upplever ofta livet som mer stressfyllt. Upplevelsen av stress ökar också risken för sömnproblem. För en person med sömnapné kan det hela utvecklas till en ond cirkel. Det är inte helt ovanligt att personer som lider av sömnapné felaktigt fått diagnosen utbrändhet, när det istället blivit en konsekvens av den otillräckliga sömnen och obehandlade sömnapnén.

Läs mer

30 Aug CPAP-behandling och APAP-behandling

CPAP är en förkortning av Continuous Positive Airway Pressure vilket på svenska betyder kontinuerlig övertrycksbehandling. APAP är förkortat från Automatically-adjusting Positive Airway Pressure, eller automatiskt justerande övertrycksbehandling. Behandlingen innebär att man sover med en mask eller näskudde, som via en slang och en kompressor skapar ett lätt lufttryck som håller de övre luftvägarna öppna.
CPAP eller APAP är idag den behandling som främst rekommenderas för behandling av svår eller måttlig sömnapné. Metoden rekommenderas också för personer med kraftig övervikt och/eller samtidig hjärt/kärlsjukdom eller diabetes typ 2.
Behandlingen är mycket effektiv. Förbättring av den egna sömn- och livskvaliteten upplevs ofta snabbt.
Innan man får en APAP- eller CPAP-utrustning krävs att sömnspecialisten utför en sömnutredning (läs mer under Diagnos och utredning) och att utprovning av rätt mask och rätt lufttryck utförs.
Det finns flera olika leverantörer av CPAP och det är respektive landsting som avgör vilken CPAP/APAP som de rekommenderar. Dagens CPAP är små och tysta apparater som inte tar mycket plats – till det finns en mängd olika modeller av ansiktsmasker så att man säkert kan få en mask som passar bra.

Läs mer

30 Aug Snarkning och snarkproblem

Snarkning är vanligt. 10% av alla män i åldrarna 30-40 år snarkar regelbundet. Hos män mellan 50 och 60 år är andelen snarkare cirka 20%.

Kvinnor snarkar också men i något mindre omfattning. 5% av alla kvinnor mellan 30 och 40 år snarkar då och då, en siffra som ökar till cirka 15% hos kvinnor mellan 50 och 60 år. Efter 60 års ålder sker dock en viss minskning hos båda könen.

Snarkning orsakas av att svalget blir trängre i sömnen när musklerna i svalgets väggar slappnar av. Luftflödet genom svalget kan då göra så att vissa delar, ofta den mjuka gommen, börjar vibrera. Det är dessa vibrationer som gör att det låter. I extrema fall kan ljudet från en snarkare komma upp i 80 decibel.

Snarkproblem

Ungefär 10% av alla som snarkar drabbas av korta andningsuppehåll (apnéer). Precis som vid snarkning slappnar musklerna av, men vid sömnapné täpps luftvägarna till fullständigt så att andningen hindras.

Snarkning behöver i sig inte leda till sömnapné, även om de flesta sömnapnoiker ofta snarkar kraftigt

Är snarkningen sömnapne?

Gör testet bredvid till höger. Om testet visar att ni ligger i riskzonen för sömnapné så bör du uppsöka din husläkare eller vårdcentral så guidar dem dig vidare.
Ladda ner en broschyr om snarkning och sömnapné.

Hur farligt är det med allvarlig snarkning?

snorkingDet finns allt fler studier som klart visar att allvarlig snarkning (där sömnapné sedan konstateras) har stark korrelation till ett stort antal följdsjukdomar. Därmed är risken stor att många felbehandlas idag. Sjukvården har blivit bättre på att diagnostisera sömnapné men om man behandlar symptomen, exempelvis högt blodtryck istället för att behandla sömnapnén så är risken stor att man inte kommer åt den underliggande orsaken. Felmedicinering är idag ett stort problem i sjukvården och där är sömnapné inget undantag.

Många respektive lider

Det är många respektive som lider av att deras partners snarkar. Därför ser vi här på somnapne.se många besökare som letar efter problem som deras respektive har. Gör testet till höger för din respektives skull och agera genom att be vederbörande gå till doktorn om så skulle behövas. Alldeles för många lider idag av odiagnostiserad sömnapne.

Läs mer

30 Aug Du är inte ensam – även kvinnor har sömnapné!

Missa inte vår nya artikel om kvinnor och sömnapne – läs den här >>
Eftersom sinnebilden av en sömnapnoiker hos många är en äldre, överviktig man är det lätt att glömma att även kvinnor kan ha sömnapné. Hos kvinnor ökar risken att få sömnapné efter klimakteriet, troligtvis skyddar de kvinnliga könshormonerna innan dess. Givetvis gäller det även hos kvinnor att risken ökar vid övervikt och fysiska hinder.

Snarkning under graviditeten ska inte ignoreras

Andningsuppehåll och snarkning är vanliga under graviditeten och kan vara tecken på att man håller på att utveckla sömnapné. På grund av den potentiella risken för syrebrist för modern och fostret ska man inte ignorera snarkning under graviditeten, utan behandla så tidigt som möjligt.

Huvudvärk – ett vanligt symtom hos kvinnor

De allra flesta personer med sömnapné lider av dagtrötthet men i övrigt kan det skilja lite mellan män och kvinnor. För kvinnor är huvudvärk vanligast. Andra symtom kan vara koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, värk, allergi och minskad sexuell lust. Kvinnor verkar kunna hålla sig vakna i större utsträckning än män även om de är extremt trötta. Om du är kvinna, trött och ofta har svår huvudvärk – framför allt på morgonen – kan risken att du lider av sömnapné vara stor, även om du inte känner av några andra tecken.

Ladda ner faktablad om sömnapné hos kvinnor

Här kan du ladda ner ett faktablad om de vanligaste symptomen hos kvinnor med sömnapné.

Faktablad om sömnapné hos kvinnor

 

 

 

(PDF, 2MB)

Sömnapné och kvinnor artikelbild

Läs mer