oktober 2012

31 Okt Sömnstudier och sömnapné


Idag uppmärksammas sömnapné på ett sätt som inte var fallet för bara några år sedan. Primärvården blir bättre och bättre på att upptäcka symptom och riskfaktorer på misstänkt sömnapné. Det har medfört att köerna för så kallade sömnutredningar och sömnstudier har ökat.

Sömnstudien ska kartlägga dina sömnproblem?

Sömnapné är så vanlig att den betraktas som en folksjukdom och innebär att man får andningsuppehåll när man sover, upp till flera hundra gånger per natt. Detta medför att syremättnaden i blodet sjunker, stresshormoner frisätts och blodtrycket pendlar upp och ner under natten. Dessa så kallade stressattacker ruinerar den vila som sömnen ska ge och leder till att man blir väldigt trött på dagen. Vitala organ som lungor, hjärta och hjärna blir inte syresatta under apnéerna vilket gör att personen riskerar att dra på sig följdsjukdomar, exempelvis högt blodtryck, hjärt-kärl sjukdomar, stroke och depression. Organen får jobba hårt hela natten då kroppen ständigt vaknar upp för att hämta andan. Denna rytm leder till dålig sömnkvalitet och patienten kommer aldrig ner i den så viktiga djupsömnen. Om en person vet om att han/hon snarkar och kanske har bevittnade andningsuppehåll hänvisas man till primärvården. Det är viktigt att berätta för primärvårdsläkaren hur man sover och att man snarkar för om man är i riskzonen att lida av sömnapné skickas en remiss till närmsta sömnlabb där en sömnutredning, även kallad sömnstudie, påbörjas.

Vad man bör förvänta sig under och efter en sömnstudie ?

En sömnstudie är ett enklare namn på en diagnostisk utvärdering av sömnen. Om sömnspecialisten misstänker att du har obstruktiv, sömnapné genomförs en sömnstudie för att kunna ställa en korrekt diagnos.
Sömnstudien hjälper doktorn att se ett sömnmönster och upptäcka sömnrelaterade problem, som patienten ibland inte ens vet om. Studien kan göras hemma eller på ett sömnlabb. Ifall patienten blir erbjuden att göra studien hemma får man med sig utrustningen hem och den spelar in patientens sömn under natten. Resultaten används sedan för att närmare se hur puls och syrenivån pendlar under natten samt hur många apnéer man har under sömnen. Sömnspecialisten väger dessutom in patientens allmänna hälsotillstånd och medicinska förflutna.
När utredningen är klar påbörjas nästa steg en ”titrering studie”, vilket betyder att patienten provar ut en övertrycksapparat med en tillhörande mask. Denna maskin kallas för CPAP som är en förkortning av det engelska uttrycket ”Continuous positive airway pressure”. Behandling med CPAP är idag den bästa och mest väldokumenterade metoden för att komma till rätta med sömnapné. Behandlingen skapar ett lätt lufttryck som håller de övre luftvägarna öppna och patienten får den syremängd som behövs. De kraftiga påfrestningarna på kroppen uteblir, patienten sover bättre och livskvaliteten höjs.

Läs mer

16 Okt Anti-apnéskenor som sömnapné behandling


antiapneskena
Sömnapné är så vanlig att den kallas folksjukdom. Ungefär 80 000 människor i Sverige har diagnosen, men mörkertalet är stort och upp emot 300 000 personer lever utan att veta om sin sjukdom. En av sjukdomens tydligaste symptom är högljudd snarkning med allt vad det innebär i socialt lidande men också många följdåkommor. Medicinsk forskning visar tydliga samband mellan sjukdomen sömnapné och följdsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, stroke och depression. Det är dock många riskfaktorer som bidrar till en ökad risk för sömnapné, exempelvis fetma och högt blodtryck. Kring dessa frågor forskas det intensivt just nu på denna växande folksjukdom

För de drabbade finns det hjälp att få och ofta börjar man med att använda en så kallad anti-apnéskena.

Varför stiger antalet insjuknade i sjukdomen sömnapné?

Många vet inte om att de lider av sömnapné. Uppskattningsvis så lider så många som 300 000 människor i Sverige idag av sjukdomen och det finns trender i samhället som tyder på att denna siffra bara kommer att öka. De tydligaste faktorerna i samhället som gör att sjukdomen kommer öka är framförallt en allt äldre och mer överviktig befolkning.

Behandling för Sömnapné?

Illustration-SnarkningSömnapné kan behandlas på flera olika sätt. Valet stryrs dels av patientens symptom och dels av vilken typ av apnéer patienten lider av, centrala eller obstruktiva apnéer. Sjukdomen kommer inte över en natt och därmed ser också behoven olika ut beroende på hur allvarlig sjukdomen utvecklats för den enskilde.

Hur allvarlig sjukdomen är vid diagnos styr också valet av behandling. Lindrig sömnapné behandlas till en början med en så kallad anti-apnéskena . Allvarligare former av sömnapné behandlas med så kallad CPAP. Det är en medicinteknisk utrustning som innebär att man sover med en mask eller näskudde, och via en slang och en kompressor skapar ett lätt lufttryck som håller de övre luftvägarna öppna och patienten får den syremängd som behövs undviker andningsuppehållen. Det gör att de så kallade apnéerna helt eller delvis upphör och därmed mår patienten mycket bättre. En viktig del av en CPAP är den mask som man använder till maskinen. Det är viktigt att masken känns skön och bekväm.

Hur fungerar en anti-apnéskena?

En anti-apnéskena är en typ av ”tandställning” som den drabbade använder på natten. Anti-apnéskenan skjuter fram hakpartiet när patienten sover och underlättar därför andningen genom att tungan och mjuka gommen hindras från att falla tillbaka och begränsa andningsvägarna. Det gör att lindrigare apnéer kan behandlas med anti-apnéskenor.

Vart kan jag få en anti-apnéskena?

 

Hos-tandlakarenEn anti-apnéskena kan man normalt få av en tandläkare men då kallas den många gånger för snarkskena. Det har blivit allt vanligare att besöka sin tandläkare för snarkskenor då köerna till specialistvård blivit allt längre.
En snarkskena, eller rättare sagt anti-apnéskena, har den fördelen för patienten att de är enkla i sin utformning och många drar sig för att använda masker och CPAP. Fördelen med CPAP är dock en betydligt bättre sömn i och med att apnéerna upphör omedelbart. Har man därför mer allvarliga apnéer är det rekommenderat med CPAP framför anti-apnéskenor.
Sömnapné har uppmärksammats alltmer inte minst av socialstyrelsen i förhållande till tandvård (se här). Socialstyrelsen rekommenderar att tandvården ska axla en större roll för behandling av sömnapné.

Hur yttrar sig sömnapné?

När man lider av sömnapne så är man extremt trött. Detta påverkar hela ens sociala och emotionella liv. Det beror på att patienten inte får tillräckligt med syre under natten samt hela tiden vaknar upp ur sin djupsömn när apnéerna inträffar. En följdeffekt av att kroppen inte syresätts ordentligt är att man kan få allvarligare former av hjärtkärlsjukdomar och diabetes än man annars hade fått. Forskningen har kunnat visa ett sambandet mellan sömnapné och dessa följdsjukdomar.
En annan konsekvens av sömnapné och de grova snarkningarna är att den drabbades partner ofta lider. Att inte kunna sova på grund av att ens partner snarkar kan orsaka allvarliga slitningar för ett par.


 

Läs mer