november 2012

30 Nov Sömnapné, diabetes typ 2 och snarkning

sömnapne och diabetes
Sömnapné och diabetes är sjukdomar som har ökat de senaste årtiondena. Forskningen visar att levnadsmönster såsom motion, kost och hälsa kraftigt påverkar utvecklingen av båda dessa sjukdomar. Deras gemensamma riskfaktorer har bidragit till att forskare har tittat närmare och analyserat huruvida dessa båda sjukdomar faktiskt påverkar varandra,och rent av kan utlösa och/eller förvärra för varandra.

Forskning om sömnapné och sambandet med diabetes typ 2

Diabetes benämns ofta som insulinresistens, det vill säga att kroppen är mindre känslig för upptag av insulin, och forskning visar att det finns ett samband mellan sömnapné och insulinresistens. Båda sjukdomarna har gemensamma riskfaktorer, såsom övervik/fetma, dålig kost och för lite motion. Det är också vanligt att sömnapné och diabetes förekommer samtidigt och det är ca 3-4 gånger så vanligt att en person som lider av sömnapné drabbas av diabetes typ 2 jämfört med de som inte lider av sömnapné. Samtidigt är forskningen betydligt mindre säker på om sjukdomarna kan ligga bakom utvecklingen av den andra och i så fall vad som orsakar det. Är det sömnapné som påverkar utvecklingen av insulinresistens eller tvärtom? Väger man in andra viktiga faktorer såsom kön och ålder så finns fortfarande tendensen kvar, att förekomsten av diabetes typ 2 hos sömnapnoiker är högre än för andra.Det är däremot inte helt klarlagt om det är sömnapnén som orsakat utvecklingen av diabetes typ 2 eller om andra riskfaktorer som fetma och ålder tillsammans påverkar utvecklingen av dessa sjukdomar.

Vad är diabetes typ 2?

Antal människor som får diabetes typ 2 har drastiskt ökat den senaste 50 åren och har aldrig varit större än nu. Förekomsten varierar världen över och risken för att drabbasberor till viss del på ärftlighet, vem du är (genetik) och dels på livsstilsfaktorer, stillasittande arbete, för lite motion, dålig kost, rökning och högt alkoholintag. Diabetes typ 1 drabbar oftast yngre, smala personer och speciellt barn i början av puberteten. Diabetes typ 2 drabbar däremot de flesta patienterna, ca 90% av alla diabetiker har typ 2, och oftast är patienterna överviktiga,rör mindre på sig , är i medelåldern och många röker. De som drabbas av diabetes typ 2 får stora problem och följdeffekter av de höga blodsockervärdena. Hormonet insulin har en viktig roll eftersom detreglerar halten av socker i blodet. Diabetes typ 2 är en sjukdom som kommer gradvis och utvecklas under lång tid och innebär att insulinet inte kan verka på full kraft i kroppen. Detta gör att de drabbade blir okänsliga mot insulin och leder i förlängningen till dålig blodsockerkontroll. Effekterna av en obehandlad diabetes typ 2 är framförallt att de allra minsta blodkärlen i kroppen (kapillärerna) blir förslitna vilket leder till en försämrad blodcirkulation. Andra följdeffekter är nedsatt njurfunktion, nedsatt syn och mindre känsel i fötterna. Behandlingen av diabetes typ 2 är i första hand att ändra sin livsstil genom att förändra kosten, motionera regelbundet och sluta röka. I andra hand så lägger man till en medicinsk behandling, antidiabetika, i tablettform.

Vad är sömnapne?

Sömnapné är en mycket vanlig sjukdom. Så vanlig att den klassas som en folksjukdom. Sjukdomen gör att den drabbade får ofrivilliga andningsuppehåll i sömnen och många gånger är dessa förknippade med kraftig snarkning. Det är inte ovanligt att den som lider av sömnapné kan få andningsuppehåll flera hundra gånger under loppet av en enda natt. Konsekvenserna av dessa andningsuppehåll är att syremättnaden bli låg i blodet och att så kallade stresshormoner frisätts. Blodtrycket pendlar upp och ner natten igenom och kroppen utsätts således för stressattacker som gör att patienten inte får den vila som sömnen ska ge. Att inte få sova ordentligt innebär en enorm dagtrötthetoch en enorm påfrestning på viktiga organ såsom lungor, hjärta och hjärna.Dålig sömnkvalitet och kvantitet är förknippat med ett högre BMI och med viktökning på lång sikt. Nattliga uppvaknanden har visat sig vara associerat med rubbningar i glukosmetabolism och därmed öka risken för diabetes typ 2. Andra följdsjukdomar som en sömnapnoiker kan drabbas av är högt blodtryck, hjärt-kärl sjukdomar och stroke eftersom hjärtat får jobba extra hård natten igenom när andningsuppehållen uppkommer.

Mer forskning behövs om sambanden mellan diabetes och sömnapné

Diabetes är en sjukdom som framförallt drabbat den rika världen och i USA står diabetes för den sjätte vanligaste dödsorsaken. Det har bidragit till att forskningen på detta ämne är omfattande.. Senaste åren har forskare världen över även kunnat visa att det finns en koppling mellan diabetes typ 2 och sömnapné och att dessa sjukdomar många gånger kan samexistera. Man har kunnat visa i studier att upp till 50% av alla patienter med diabetes typ 2 även lider av sömnapné. I tillägg till detta har man nu kunnat visa att behandlingen av sömnapné ger dessa personer bättre livskvalitet genom mindre trötthet och ökad fysisk aktivitet, vilket skapar förutsättningar för en bättre diabeteskontroll. . Inom olika forskningsgrupper får dessa typer av frågeställningar allt större utrymme.

Läs mer

14 Nov Sömnapné, hjärt-kärlsjukdomar och snarkning

sömnapné och hjärt-kärlsjukdomar

Sömnapné och snarking en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar

Studier visar att vår moderna livsstil med fetare mat, rökning och stillasittande arbete bidrar till åderförkalkningsprocessen i kroppen och svarar för att många idag insjuknar i kardiovaskulära sjukdomar. Kunskap inom detta område är stort och med hjälp av preventiva strategier skulle antalet insjuknade personer kunna minskas vilket också skulle bespara pengar inom sjukvården. Sömnapné innebär andningsuppehåll med syresänkningar nattetid, när man sover. Den minskade syrehalten i blodet gör att hjärtat tvingas arbeta hårdare och både blodtryck och stresshormoner ökar. Nu finns det indicier som pekar på att sömnapné och dess medföljande allvarliga snarkning kan förvärra och kanske till och med orsaka hjärt-kärlsjukdomar. Utan behandling för sömnapné byggs de skadliga inverkningarna på kroppen upp och kan på sikt leda till en rad allvarliga medicinska tillstånd, däribland högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar och stroke.

Om hjärt-kärlsjukdomar

Den vanligast förekommande typen av hjärt-kärlsjukdomar i Sverige är så kallade ateroklerotiska förändringar i artärväggen, åderförkalkning. Det finns tydliga samband mellan utvecklingen av åderförkalkning och ett antal riskfaktorer såsom diabetes, kolestrol och högt blodtryck. Traditionella livsstilsfaktorer som rökning, motion och fetma har länge sammankopplats med åderförkalkning. Forskning tyder på att sömnapné kan leda till hjärt-kärl sjukdomar. Högt blodtryck och stroke kan liksom åderförkalkning orsakas av obehandlad sömnapné. Sömnapné innebär en stor påfrestning på såväl hjärtat som hjärtats funktion. Ju svårare sömnapné, desto större är risken för att utveckla högt blodtryck och därefter andra former av hjärt-kärl sjukdomar. Det kardiovaskulära systemet ansvarar för att tillhandahålla alla vävnader i kroppen med syre och näringsämnen samt ta bort avfall som koldioxid. För att göra detta pumpar hjärtat syrerikt blod till vävnader genom blodkärlen. Den goda nyheten för patienter med svår obstruktiv sömnapné är att behandling med CPAP/APAP ger en minskad risk för att utveckla kardiovaskulära sjukdomar, till samma nivå som de utan sömnapné syndrom. Genom att behandla sömnapnén minskar då påfrestningarna på hjärta och blodkärl.

Kort om stroke

Stroke kallas också för hjärninfarkt och uppkommer då en blodpropp stoppar blodflödet i ett blodkärl i hjärnan. Därmed hindras syre och näring från att nå en viss del i hjärnan. Utan syre klarar inte nervcellerna i hjärnan av att överleva och patienten får ofta allvarliga komplikationer, i vissa fall överlever inte personen storken. Personer med obehandlad sömnapné har indicier av syreminskningar under natten och utsätter hjärtat och hjärnan för stress vilket är riskfaktorer för att drabbas av stroke. Apnéer har visats sig kunna orsaka hjärncellsdöd p.g.a. syrebrist och högt blodtryck, som är riskfaktorer för stroke.

Mer forskning behövs

För att säkerställa sambanden mellan sömnapné och olika typer av hjärt-kärlsjukdomar behövs mer forskning. Men redan idag vet man att sömnapné och hjärt-kärlsjukdomar delar många av symptomen och riskfaktorerna. Övervikt, högt blodtryck och diabetes är vanligt förekommande hos patienter som lider av sömnapné och även hos personer med hjärt-kärlsjukdomar. När sömnapné patienter får apnéer (andningsuppehåll) under sömnen och sedan andas igen så utsätts kroppen för stora påfrestningar och stress. Det finns forskning som indikerar att behandling av sömnrelaterade andningsstörningar skulle kunna förbättra symtombilden hos patienter som lider av eller ligger i riskzonen att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Men för att ytterligare förstå sambanden kring dessa sjukdomar och symptom, måste mer resurser satsas på forskning.

Läs mer