maj 2013

19 Maj Sömnapné, snarkning och syrenedsättning


För att få diagnosen sömnapné krävs det att man gör en sömnutredning under en natts sömn. Vid den sömnutredningen sover man med en diagnostisk utrustning som mäter hur många andningsuppehåll som förekommer per timme samt om man samtidigt har syrenedsättningar. Apparaten mäter om du snarkar, din sovposition, andningen (luftflödet), pulsen och hur mycket syre som finns i blodet (syremättnad). Det är inte samma apparat som bilden till vänster men principen är densamma. Man mäter hur blodets syresättningsnivå ser ut.

För att ta reda på hur allvarlig diagnos av sömnapné man har så är det framförallt två variabler man tittar på:

  • Antalet apnéer per timme – så kallad AHI(Apné Hypopné Index) och varje apné ska vara minst 10 sekunder. AHI: 0-5 = normalt, 5-15 = mild sömnapné, 16-30 = måttlig sömnapné och 30+ = svår sömnapné
  • Sänkning av syremättnaden i blodet med minst 4%

Syrenedsättningens konsekvenser hos de drabbade patienterna är en av de faktorer som lett till att sjukdomen sömnapné alltmer uppmärksammats som en allvarlig folksjukdom. I tillägg till sömnutredningen så får patienten även svara på frågor om sin hälsa, eventuellt andra sjukdomar och symptom som man upplever.

Syrenedsättning är farligt

Friska personer och barn har normalt en syresättningsnivå på över 95%. Detta betyder att de röda blodkropparna är väl syresatta och kan leverera syrerikt blod till kroppens organ och vävnader. Värden under 90% har skadlig inverkan på kroppen. En person som har sömnapné kan ligga långt under det normala värdet för bra syresättning vilket i förlängningen kan leda till samsjuklighet med allvarliga hjärt- kärlsjukdomar då hjärta och kärl får jobba hårdare för att syresätta kroppens alla delar under apnéerna.

Sömnapné sliter på kroppen

Under en apné kollapsar luftvägarna genom att svalget slappnar av och den mjuka gommen och tungan faller bakåt vilket hindrar luftflödet att nå lungorna med nytt syre. Konsekvensen blir att syrenivån går ner i blodet och man får kämpa efter andan samtidigt som pulsen faller under det normala vilket bidrar till att mindre syre forslas ut i kroppen.
Hjärnan registerar den låga syrehalten i blodet kombinerat med den högre koldioxidhalten och försvarsmekanism väcker kroppen för att förhindra att personen kvävs. Personen vaknar till och tar ett antal stora andetag (återhämtningsandetag) för att få bort överskottet av koldioxid och normalisera syrenivån vilket innebär att pulsen stegrar till höga nivåer. Detta korta uppvaknandet kallas arousal och innebär att personen inte vaknar helt trots denna stressande process och minns oftast ingenting efteråt. Detta kan hända många gånger under en och samma natt. Ofta ändrar man ställning i sängen efter en sådan stressattack och somnar om tills nästa apné uppkommer. Denna berg-och-dalbana för såväl pulsen, blodtrycket som för syrenivåerna i blodet orsakar att stresshormoner frisläpps i kroppen och på sikt kan personen dra på sig svåra följdsjukdomar.
Som man kan förstå utsätts kroppen för en stor ansträngning nattetid som inte är sund, när kroppen egentligen ska ta igen sig och sova.

Läs mer

06 Maj Sambandet mellan torr mun, snarkning och eventuell sömnapné

muntorrhet snarkning
Snarkning beror på att det blir trångt för luften att passera i svalget då tungan faller bakåt och den mjuka gommen blir slapp. När personen sedan ska andas så uppstår en vibration som gör att snarkljudet uppkommer.
Vid förträngningar i luftvägarna, t.ex. vid en förkylning, övervikt eller om man har stora halsmandlar, blir det också svårt för luften att passera genom antingen munnen eller näsan vilket påverkar att man snarkar mer. Detta kan leda till en dålig nattsömn med såväl koncentrationssvårigheter som trötthet till följd samt störa omgivningen så pass mycket att det blir ett socialt handikapp (separata sovrum).

Sambandet mellan torr mun och snarkning

Ett vanligt symptom som visar sig när man snarkar är muntorrhet. Eftersom snarkning innebär att det är svårt att andas in luft, sover vissa människor med öppen mun för att på så sätt förbättra in- och utandningen och därmed få tillräckligt med syre. Sover man regelbundet med öppen mun under natten kan det leda till muntorrhet och många vaknar på natten för att dricka vatten. Muntorrhet innebär att slemhinnan blir torr i munnen eftersom att man har för lite saliv. Ett sätt att undvika muntorrhet är att sätta lite kirurgtejp över läpparna så inte munnan kan öppnas när man sover.

Torr mun är ett av flera symptom på sömnapné

Idag vet man att storsnarkare har högre risk att drabbas av sömnapné, andningsuppehåll under sömnen. Sömnapné innebär att kroppen inte får tillräckligt med syre och utsetts för stor stress under anpnéerna vilket i förlängningen kan leda tillen rad olika följdsjukdomar, exempelvis diabetes typ 2 och hjärt- kärlsjukdomar.

Sömnapné bör behandlas

Om man känner till att man snarkar och har bevittnade sömnapnéer bör man uppsöka läkare för att få en sömnutredning gjord. Under utredningen får man reda på hur man sover och hur man kan få hjälp för sin sömnapné vilket sparar eventuella framtida konsekvenser för hälsan med allvarliga följdsjukdomar. Idag finns det många behandlingar mot såväl snarkning som sömnapné och därför är det viktigt att bli ordentligt utredd så man får en individanpassad behandling.
När man fått rätt behandling för sin snarkning eller sömnapné får man en mycket bättre livskvalitet då nattsömnen inte längre störs av regelbundna uppvaknande på grund av exempelvis muntorrhet.Därmed kommer man känna sig utvilad och pigg inför nästa dags aktiviteter. Med en adekvat behandling kommer man dessutom att förebygga eventuellahälsoproblem som kan uppstå i samband med sömnapné.

Behandlingsmetoder för sömnapné

Det finns olika behandlingsmetoder för sömnapné. Hur allvarlig sjukdomen är vid diagnos styr också valet av behandling. Lindrig sömnapné behandlas med en så kallad snarkskena eller anti-apnéskena medan allvarligare former av sömnapné behandlas med så kallad CPAP eller APAP. Skenan är ungefär som en tandställning som är individuellt utprovad av en tandläkare. Skenorna skjuter fram hakpartiet när patienten sover och underlättar därför andningen genom att tungan och mjuka gommen hindras från att falla tillbaka och begränsa andningsvägarna.Med hjälp av skenan skapas det alltså en fysisk vidgning då det blir en större luftspalt i strupen. Eftersom luftvägen blir fri innebär det att snarkningen uteblir och anpnéerna hindras. Om livskvaliteten trots behandling med skenan försämras genom att du känner dig trött, nedstämnd och/eller snarkningarna fortsätter bör du kontakta läkare.

Läs mer