november 2014

12 Nov Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

KOL är en sjukdom som försämrar lungornas och luftvägarnas funktioner. Sjukdomen orsakas av inflammation som utvecklas långsamt och med tiden destruerar lungorna. Det är en kronisk sjukdom vilket innebär att den inte går att bota, men det finns hjälp att få!

 

Emfysem är de områden, hålrum, där lungan ”gått sönder” på grund av KOL. Dessa förstörda områden i lungan minskar drastiskt de små lungblåsornas arbete med upptag av syre (gasutbytet). När lungblåsorna går sönder förlorar de även förmågan att syresätta blodet. Det gör att kroppens celler får för lite syre och man blir lättare andfådd eftersom lungorna inte hinner med att ge blodet det syre som behövs. Det går tyvärr inte att laga de skador som uppkommit i lungorna. KOL orsakar också en kronisk obstruktion av luftvägarna (förträngning), vilket är påfrestande och ökar andningsarbetet. När luftvägarna har denna förträngning blir det svårare att andas och på sikt tröttas andningsmuskulaturen ut.

 

Det finns fyra stadier, indelningar, av sjukdomen KOL vilka är korrelerade till hur utbrett skadorna i lungorna är. Vid lindrigare former kan man leva i stort sett symtomfritt medan de svårare formerna innebär flera jobbiga symtom och då behövs hjälp att vädra bort koldioxid och syresätta sig. Det är viktigt att söka hjälp tidigt, för ju tidigare sjukdomen upptäcks ju lättare är det att bromsa förloppet och förbättra sin hälsa.

 

Behandling av KOL

Behandling av KOL beror mycket på i vilket stadium man diagnosticeras med, men en gemensam och effektiv åtgärd i alla stadier är rökstopp. Övriga metoder och behandlingar består av andningsträning, sjukgymnastik, läkemedel, syrgas och ventilationsbehandling.

 

I sjukdomsbilden av KOL händer det att man får så kallade försämringsperioder, ibland flera gånger per år. Dessa perioder kan innebära att man blir inlagd på sjukhus för att få bra hjälp med andningen. Det är viktigt att minska symtom och försöka förlänga tiden mellan dessa försämringsperioder eftersom sjukdomen då utvecklas långsammare. Det finns läkemedel som kan minska symtom och det finns syrgasbehandling som kan underlätta andningen.

 

En annan behandling är noninvasiv ventilation som visat sig vara bra att ha i hemmet för patienter med måttlig till svårare KOL. När luftrören blir trånga, svullna och delvis blockerade av slem blir det svårt att ventilera sig. Inandningen brukar kännas lättare än utandingen vilket orsakar att koldioxiden stannar kvar i kroppen istället för att ”vädras” ut. Med hjälp av ventilatorn får andningen hjälp att vädra ut koldioxiden, avlasta andningsarbeten vilket gör att kroppen mår bättre och livskvaliteten ökar. Ventilatorns lufttryck ges via en mask som kan täcka både mun och näsa eller enbart näsan. Den här typen av behandling har nyligen visat sig betyda mer för KOL patienter i en nyligen publicerad studie, än i tidigare forskning. Den studien ger stöd för noninvasiv ventilation i hemmet för patienter med KOL som har svårt att vädra ut koldioxid. Resultatet visade ökad ork, förbättrad livskvalitet och en förbättrad överlevnad vid ett år.

Telemedicin och KOL

Telemedicin är en ny digital lösning för hälso och sjukvården där utbyte information delas mellan patient och sjukvårdspersonal på distans1.

I en genomgång av studier där telemedicin används för att monitorera KOL patienter i hemmet indikieras att användningen av denna teknik minskar antalet excacerbationer (försämring av sjukdomen) och ökar livskvaliteten i denna patientgrupp2.  I studien sammanfattar man dock att användningen av telemedicin kräver förändringar i hur sjukvården arbetar idag. Det innefattar arbetsprocesser, en förändring i hur hälso och sjukvården organiserar sig samt en förståelse för tekniken både från sjukvårdspersonal och patient.

Tillgången till telemedicinsk teknik för behandling av denna svåra patientgrupp kommer att erbjuda möjligheter att behandla dessa patienter i hemmet med minskade hälso och sjukvårdsresurser som resultat men framför allt trygghet för patienterna.

Läs mer om behandling av KOL på resmed.se

Källor:

www.kol.se
www.1177.se
www.internetmedicin.se
www.lakemedelsverket.se
www.levamedkol.se

  1. Cruz J, Brooks D, Marques A. Home telemonitoring effectiveness in COPD: a systematic review. Int J Clin Pract 2014; 68(3): 369-78.
  2. Bartoli L, Zanaboni P, Masella C, Ursini N. Systematic review of telemedicine services for patients affected by chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Telemed J E Health 2009; 15(9): 877-83.

 

 

Läs mer