juli 2015

22 Jul Telemedicin – framtidens lösning för bättre sömnapnévård är här

Att sömnapnévården har ont om resurser är ingen hemlighet, och samtidigt ökar antalet sömnapnoiker för varje år. Det är en ekvation som inte går ihop och det är många inom sjukvården som med oro ser på framtiden. Redan idag haltar vårdens förmåga att ta fånga upp, ta hand om och följa upp alla sömnapnoiker. Men nu finns ett ljus i tunneln. En del av lösningen kan ligga i ett förändrat arbetssätt för vårdpersonalen genom telemedicin och telemonitorering som en viktig del i omhändertagandet av sömnapnoiker.

Med hjälp av telemedicin kan fler sömnapnoiker få en bättre vård trots knappa sjukvårdsresurser. Detta innebär att CPAP-apparaterna utrustats med en integrerad möjlighet att skicka över sömnregistreringsdata automatiskt via Internet till vårdpersonal, som då snabbt kan se om behandlingen fungerar som den ska. Det hjälper också vårdpersonal att på ett tidigt skede fånga upp eventuella problem och ge stöd & råd via telefon.

Telemonitorering har testats med framgång på sömnkliniker i Finland. Deras erfarenheter visar på sparad tid för vårdpersonal som då kunde vara mer flexibla i sitt arbetssätt, vilket frigjorde tid till de patienter som behövde mer stöd. Man upptäckte också att de problem som kan uppstå vid CPAP-behandling upptäcktes på ett tidigare stadium och då kunde lösas snabbt. Dessutom ledde detta nya arbetssätt till att sömnklinikerna klarar av att ta emot fler patienter. Patienterna å sin sida upplevde att de kände sig omhändertagna eftersom någon på sömnkliniken ringde upp de vid behov. Det innebar också att de patienter som hade en fungerande behandling slapp åka in till kliniken för ett personligt besök, vilket sparade både resekostnader, tid och eventuella semesterdagar.

Om de svenska sömnklinikerna skulle anamma de finska klinikernas arbetssätt med behandling av sömnapnoiker med hjälp av telemonitorering, så finns det en stor förbättringspotential. Kapaciteten för att ta emot fler nya patienter skulle kunna öka, samt uppföljning och kontroll av befintliga patienter skulle kunna förbättras. Telemonitorering är ett användarvänligt och bra sätt att utnyttja ny teknik för att få ett mer flexibelt arbetssätt på sjukhusen och större möjligheter att kunna ge en bättre behandling till fler patienter. Erfarenheter visar att patienterna samtidigt känner en trygghet i att bli sedda och att sjuksköterskan har kontroll över situationen snarare än att känna sig övervakade.

 

Läs mer

10 Jul Stort fokus på e-hälsa och telemedicin under Almedalen 2015

Årets Almedalsvecka var som vanligt fullspäckad med olika symposier och intressanta föreläsningar. ResMed Sweden AB deltog för att sätta sömnapné på den politiska agendan genom att belysa telemonitorering, som kan ge ökad vårdkvalitet och korta köer för sömnapnoiker.

 

Telemonitorering ger stora fördelar inom vården

Patientuppföljning på distans, så kallad telemonitorering, är ett bra exempel på hur ny innovativ teknik kan bidra med högre kvalitet inom sjukvården. Telemonitorering kan frigöra resurser i en redan överbelastad vård och effektivisera vårdprocessen så att vårdköer kan kortas samt ge en mer kostnadseffektiv vård.

Telemonitorering bidrar också till en mer human vård då vårdgivare kan lägga mer resurser på patienter som verkligen behöver mer tid med sin läkare eller sjuksköterska, samt inte behöver kalla in patienter på återbesök om de har en fungerande behandling. En patient med sömnapné som kontinuerligt följs upp lyckas bättre med sin behandling och det bidrar därför till en ökad följsamhet med CPAP-behandling.

 

Politiker i Almedalen positiva till telemedicin

Under Almedalen 2015 tog vi från ResMed pulsen på några politiker och beslutsfattare för att få deras syn på och vilka åtgärder de planerar för att få till en positiv utveckling inom telemonitorering av sömnapnoiker.

Beslutsfattarna som vi pratade med i Almedalen var positiva till implementering av ny innovation, som till exempel distansmonitorering, men de insåg också problemet med att läkarbesök på distans inte har samma status som ett traditionellt läkarbesök. Detta hindrar vårdgivarna från att implementera ny teknik då incitament att införa telemonitorering saknas.

Frågan om telemedicin är dock högt prioriterad och vi hoppas att se resultat av det inom kort.

 

Författare: Helena Lundhammar
Publiceringsdatum: 10 juli 2015

Läs mer