Behandlingsformer Tag

21 Sep Behandlingsformer

Det finns flera sätt att behandla sömnapné. Valet av behandling styrs av sjukdomens svårighetsgrad, den drabbades ålder, övriga sjukdomar (framförallt hjärt-kärlsjukdom) och eventuella fysiska avvikelser i näsa och svalg vilket påverkar snarkningen hos den drabbade.

CPAP-behandling är det mest effektiva behandlingen och gyllene standard för behandling av medelsvår-svår sömnapné. CPAP-utrustningen trycker in luft via en mask och öppnar på så sätt andningsvägarna.

Snarkskena, apnéskena eller oral apparatur (kärt barn har många namn)
Har man mild-medelsvår sömnapné är snarkskena ett vanligt behandlingsalternativ. Kombinationer med CPAP och snarkskena förekommer också.

Kirurgiska ingrepp är mest förekommande vid behandling av barn med sömnapné, då detta ofta beror på förstorade tonsiller eller polyper. Andra typer av kirurgi är numera mycket ovanliga, men kan vara förkomma i sällsynta fall för även för vuxna vid fysiska hinder.

Läs mer