Diagnos och utredning

31 Aug Diagnos och utredning

När man lider av snarkning och andra sömnapne symptom så är det allra vanligaste sättet att diagnostisera sömnapné är att sömnkliniken skickar med en liten apparat som man sover med under en natt i hemmet. Denna apparat registrerar blodets syrehalt, kontroll av luftflöde och andningsrörelser, samt registrering av hjärtrytm, snarkljud och kroppsläge. En mer avancerad metod för sömnregistrering förekommer också, denna kräver att man sover en natt på kliniken.

För att fastställa diagnosen sömnapné ska det förekomma fler än fem andningsuppehåll per timme. Varje apné ska dessutom vara i minst 10 sekunder. Syrehalten i blodet är en annan faktor som man brukar ta ställning till. Vid sömnapné går syremättnaden i blodet ned med minst 4%.

Utöver dessa mätbara faktorer ställs en rad frågor om olika symtom, övriga sjukdomar mm som också är en viktig del av diagnosen.
Prova gärna vår test på sidan om Test för sömnapné för att se om du känner igen dig på de symtom som sjukdomen sömnapné har.

cpap