Behandlingsformer

26 Mar Hur du kan förhindra snarkning med dentala produkter

Sleep-ApneaAtt snarka då och då är inte farligt, men om det händer ofta och högt kan det vara ett symptom på den bakomliggande sjukdomen sömnapné, ett allvarligare medicinskt tillstånd. Ordet apné betyder andningsuppehåll orsakad av andningshinder. Sömnapné betyder att andningsuppehållet är ofrivilligt och sker under nattsömnen. Luftflödet till och från lungorna hindras då tungan och mjuka gommen faller bakåt mot svalget så att luften inte kan passera. Snarkning innebär attdet vibrerar i svalgetoch det är då ”oljudet” uppkommer. Snarkning påverkar dels din sömn, din hälsa och livskvalitet, och dels din partners sömnkvalitet.

Snarkning har stor inverkan på livskvaliteten

Att bota snarkningen innebär en bättre livskvalitet för både dig själv och din omgivning. Du kommer att sova bättre känna digutvilad när du vaknar. Samtidigt som du förhindrar dina snarkningar under sömnen kommer du också förebygga att du får allvarligare hälsoproblem som kan uppstå i samband med eventuella andningsuppehåll orsakade av snarkningen.

Olika behandlingsalternativ – dentala produkter

Idag finns det olika behandlingsalternativ för dig som snarkar. . Dentala produkter anses idag vara en effektiv behandling för att förhindra snarkning.
Idag finns det specialister som kan hjälpa just dig som snarkar. Behandlingen består av en så kallad snarkskena som är individuellt anpassad efter dina behov och självklart efter din mun och käke.
Skenan hjälper till att skjuta fram underkäken under sömnen så att du kan andas normalt utan att vibrationerna i svalget börjar. Skenan ser till att hålla din underkäke i ett framskjutet läge natten igenom och håller på så sätt bort tungan och mjuka gommen från svalget. Snarkningen uteblir då luftvägen blir fri.
Snarkning kan även bero på spänningar i musklerna, fett som samlats runt strupen och hinder i näshålan som gör att man får det svårt att andas normalt.
En snarkskena är en medicinteknisk produkt och man kan säga att den fungerar som en tandställning som är gjord av hårdplast. När du ska sova sitter skenan över tänderna i munnen och uppgiften är att försvåra för en kollaps i svalget då det eventuellt kan leda till ofrivilliga andningsuppehåll.
Tack vare denna effektiva produkt blir faktiskt vissa patienter helt av med sin snarkning och antalet andningsuppehåll minskas vilket bidrar till en bättre sömn-och livskvalitet.

Läs mer

16 Okt Anti-apnéskenor som sömnapné behandling


antiapneskena
Sömnapné är så vanlig att den kallas folksjukdom. Ungefär 80 000 människor i Sverige har diagnosen, men mörkertalet är stort och upp emot 300 000 personer lever utan att veta om sin sjukdom. En av sjukdomens tydligaste symptom är högljudd snarkning med allt vad det innebär i socialt lidande men också många följdåkommor. Medicinsk forskning visar tydliga samband mellan sjukdomen sömnapné och följdsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, stroke och depression. Det är dock många riskfaktorer som bidrar till en ökad risk för sömnapné, exempelvis fetma och högt blodtryck. Kring dessa frågor forskas det intensivt just nu på denna växande folksjukdom

För de drabbade finns det hjälp att få och ofta börjar man med att använda en så kallad anti-apnéskena.

Varför stiger antalet insjuknade i sjukdomen sömnapné?

Många vet inte om att de lider av sömnapné. Uppskattningsvis så lider så många som 300 000 människor i Sverige idag av sjukdomen och det finns trender i samhället som tyder på att denna siffra bara kommer att öka. De tydligaste faktorerna i samhället som gör att sjukdomen kommer öka är framförallt en allt äldre och mer överviktig befolkning.

Behandling för Sömnapné?

Illustration-SnarkningSömnapné kan behandlas på flera olika sätt. Valet stryrs dels av patientens symptom och dels av vilken typ av apnéer patienten lider av, centrala eller obstruktiva apnéer. Sjukdomen kommer inte över en natt och därmed ser också behoven olika ut beroende på hur allvarlig sjukdomen utvecklats för den enskilde.

Hur allvarlig sjukdomen är vid diagnos styr också valet av behandling. Lindrig sömnapné behandlas till en början med en så kallad anti-apnéskena . Allvarligare former av sömnapné behandlas med så kallad CPAP. Det är en medicinteknisk utrustning som innebär att man sover med en mask eller näskudde, och via en slang och en kompressor skapar ett lätt lufttryck som håller de övre luftvägarna öppna och patienten får den syremängd som behövs undviker andningsuppehållen. Det gör att de så kallade apnéerna helt eller delvis upphör och därmed mår patienten mycket bättre. En viktig del av en CPAP är den mask som man använder till maskinen. Det är viktigt att masken känns skön och bekväm.

Hur fungerar en anti-apnéskena?

En anti-apnéskena är en typ av ”tandställning” som den drabbade använder på natten. Anti-apnéskenan skjuter fram hakpartiet när patienten sover och underlättar därför andningen genom att tungan och mjuka gommen hindras från att falla tillbaka och begränsa andningsvägarna. Det gör att lindrigare apnéer kan behandlas med anti-apnéskenor.

Vart kan jag få en anti-apnéskena?

 

Hos-tandlakarenEn anti-apnéskena kan man normalt få av en tandläkare men då kallas den många gånger för snarkskena. Det har blivit allt vanligare att besöka sin tandläkare för snarkskenor då köerna till specialistvård blivit allt längre.
En snarkskena, eller rättare sagt anti-apnéskena, har den fördelen för patienten att de är enkla i sin utformning och många drar sig för att använda masker och CPAP. Fördelen med CPAP är dock en betydligt bättre sömn i och med att apnéerna upphör omedelbart. Har man därför mer allvarliga apnéer är det rekommenderat med CPAP framför anti-apnéskenor.
Sömnapné har uppmärksammats alltmer inte minst av socialstyrelsen i förhållande till tandvård (se här). Socialstyrelsen rekommenderar att tandvården ska axla en större roll för behandling av sömnapné.

Hur yttrar sig sömnapné?

När man lider av sömnapne så är man extremt trött. Detta påverkar hela ens sociala och emotionella liv. Det beror på att patienten inte får tillräckligt med syre under natten samt hela tiden vaknar upp ur sin djupsömn när apnéerna inträffar. En följdeffekt av att kroppen inte syresätts ordentligt är att man kan få allvarligare former av hjärtkärlsjukdomar och diabetes än man annars hade fått. Forskningen har kunnat visa ett sambandet mellan sömnapné och dessa följdsjukdomar.
En annan konsekvens av sömnapné och de grova snarkningarna är att den drabbades partner ofta lider. Att inte kunna sova på grund av att ens partner snarkar kan orsaka allvarliga slitningar för ett par.


 

Läs mer

21 Sep Behandlingsformer

Det finns flera sätt att behandla sömnapné. Valet av behandling styrs av sjukdomens svårighetsgrad, den drabbades ålder, övriga sjukdomar (framförallt hjärt-kärlsjukdom) och eventuella fysiska avvikelser i näsa och svalg vilket påverkar snarkningen hos den drabbade.

CPAP-behandling är det mest effektiva behandlingen och gyllene standard för behandling av medelsvår-svår sömnapné. CPAP-utrustningen trycker in luft via en mask och öppnar på så sätt andningsvägarna.

Snarkskena, apnéskena eller oral apparatur (kärt barn har många namn)
Har man mild-medelsvår sömnapné är snarkskena ett vanligt behandlingsalternativ. Kombinationer med CPAP och snarkskena förekommer också.

Kirurgiska ingrepp är mest förekommande vid behandling av barn med sömnapné, då detta ofta beror på förstorade tonsiller eller polyper. Andra typer av kirurgi är numera mycket ovanliga, men kan vara förkomma i sällsynta fall för även för vuxna vid fysiska hinder.

Läs mer

30 Aug CPAP-behandling och APAP-behandling

CPAP är en förkortning av Continuous Positive Airway Pressure vilket på svenska betyder kontinuerlig övertrycksbehandling. APAP är förkortat från Automatically-adjusting Positive Airway Pressure, eller automatiskt justerande övertrycksbehandling. Behandlingen innebär att man sover med en mask eller näskudde, som via en slang och en kompressor skapar ett lätt lufttryck som håller de övre luftvägarna öppna.
CPAP eller APAP är idag den behandling som främst rekommenderas för behandling av svår eller måttlig sömnapné. Metoden rekommenderas också för personer med kraftig övervikt och/eller samtidig hjärt/kärlsjukdom eller diabetes typ 2.
Behandlingen är mycket effektiv. Förbättring av den egna sömn- och livskvaliteten upplevs ofta snabbt.
Innan man får en APAP- eller CPAP-utrustning krävs att sömnspecialisten utför en sömnutredning (läs mer under Diagnos och utredning) och att utprovning av rätt mask och rätt lufttryck utförs.
Det finns flera olika leverantörer av CPAP och det är respektive landsting som avgör vilken CPAP/APAP som de rekommenderar. Dagens CPAP är små och tysta apparater som inte tar mycket plats – till det finns en mängd olika modeller av ansiktsmasker så att man säkert kan få en mask som passar bra.

Läs mer

10 Aug Snarkskena (apnéskena)

Snarkskena, apnéskena eller oral apparatur är några av många benämningar på en speciell tandställning som används för att dra fram underkäken medan man sover. Genom att hålla underkäken i ett mer framskjutet läge (cirka 0,5 cm längre fram än vanligt) hindras tungan och den mjuka gommen från att täppa till luftvägarna. Skenan används vid behandling av mild-medelsvår sömnapné och är också ett förstahandsalternativ vid snarkproblem utan sömnapnésymtom.  Skenan provas ut av en specialisttandläkare efter remiss från läkare.

apnéskena

Snarkskena sätts enkelt in i munnen

 

Socialstyrelsen fastslår: Viktigt att snarkare och sömnapnoiker även behandlas av tandläkare!
I maj lanserade Socialstyrelsen de nya nationella riktlinjerna för vuxentandvård och där finns sömnapné med som ett tillstånd med hög prioriteringsgrad för behandling av tandläkare. Tidigare har endast behandlingsriktlinjer funnits för sjukvården, men nu slår alltså Socialstyrelsen fast att tandvården har en viktig roll att axla när det gäller behandling av sömnapné. Läs mer om riktlinjerna här.

Läs mer